بسته سوالات تخصصی شامل موارد زیر میباشد: ۲۰۰ سوال روشها و فنون تدریس همراه با پاسخنامه ۲۰۰ سوال تکنولوژی آموزش همراه با پاسخنامه ۲۰۰ سوال روانشناسی تربیتی همراه با پاسخنامه ۲۰۰ سوال سنجش و ارزیابی همراه با پاسخنامه ۲۰۰ سوال تعلیم و تربیت همراه با پاسخنامه همچنین کتابهای اصلی دروس تخصصی آزمون برای مطالعه بیشتر شامل: کتاب روشھا و فنون تدريس با فرمت pdf کتاب روانشناسی تربیتی وحید فلاحی با فرمت pdf کتاب روانشناسی تربیتی دکتر یوسف کریمی با فرمت pdf خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری دکتر علی اکبر سیف با فرمت pdf کتاب تکنولوژی آموزشی و مساله هوشمندسازی مدارس با فرمت

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان