بدون گوشي و بدون نصب برنامه  به تلگرام وارد شويد و پيام ارسال كنيد

http://web.telegram.org/#/login